Avrupa Ortak Başvuru Metni’nde (2018) Yaratıcı Yazma Becerisinin İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2020-10
Number of pages: 200-212
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yabancı bir dilin neden öğrenileceği sorusuna verilen cevapların zamanla çeşitlenmesi yabancı dil öğrenen insanların sayısının da artmasına sebep olmuştur. Yabancı dil öğrenen insanların sayısı çoğaldıkça bu konu hakkında yapılan çalışmalar da buna paralel olarak artış göstermiştir. Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni (AOBM) ilk olarak 2001’de bu alanda uzun yıllar süren çalışmalar sonucunda Avrupa Konseyi tarafından bir referans kaynağı olarak yayımlanmıştır. AOBM, yabancı bir dili öğretme, öğrenme ve değerlendirme alanında bilinen her konuya değinilen kapsamlı bir çerçeve sunmakta ve uluslararası alanda standartları ve sınırları belirlenmiş bir yabancı dil öğretimini de mümkün kılmaktadır. 2018 yılında Avrupa Ortak Başvuru Metni genişletilerek yeniden yayımlanmıştır. Doküman analizi yönteminin kullanıldığı bu çalışmada, yaratıcı yazma becerisi üzerine odaklanılmıştır. Çalışmada metnin 2018 yılında genişletilmiş versiyonu esas alınmış ve güncel metin ile ilk metin arasında karşılaştırma yapılmıştır. Bu bağlamda, her iki metin arasındaki benzerlikler, farklılıklar, eklenen ve güncellenen kısımlar tespit edilerek ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Sonuç olarak, güncellenmiş metnin, ek tanımlamalar, başlığın kapsamına ilişkin ayrıntılı açıklamalar ve dil düzeyleri için yeni betimleyiciler ile genişletildiği tespit edilmiştir. Araştırma sonunca mevcut kazanımların korunarak geliştirildiği güncellenmiş metnin (2018) daha işlevsel olduğu ve hem dil öğretenler hem de dil öğrenenler için daha açık, anlaşılır, kapsamlı ve somut bir çerçeve sunduğu sonucuna ulaşılmıştır. Çalışma verilerinden hareketle öneriler geliştirilmiştir.

Keywords

Abstract

The variety of the answers to the question of why one should learn a foreign language increases the number of people who learn a foreign language. As the number of the people learning foreign language increases, more and more studies have also been done in the field. Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) has been published as a reference source by European Council first in 2001 in the result of long years of study in the field. CEFR offers a comprehensive framework addressing every known subject in the field of teaching, learning and evaluating a foreign language and it makes foreign language education with internationally defined limits and standards possible. Common European Framework of Reference for Languages was extended and re-published in 2018. In this study where document analysis method is used, the focus is on the creative writing skills. The extended version of CEFR is the main ground and there is a comparison made between the current text and the first text. Regarding this, the similarities, differences, added and updated sections between both texts have been identified and explained in detail. As a result, it has been found that the updated text has been extended with additional description, detailed explanations of the scope of the title and new descriptors for language levels. It has been observed that the updated text (2018) in which the current achievements have been preserved and developed is more functional and provides a more open, understandable, comprehensive and concrete framework for both language learners and teachers. There have been made suggestions from the research data.

Keywords