Avrupa Ortak Başvuru Metni’nde (2018) Yaratıcı Yazma Becerisinin İncelenmesi
ANALYSIS OF CREATIVE WRITING SKILL IN COMMON EUROPEAN FRAMEWORK OF REFERENCE FOR LANGUAGES (2018)

Author : Mesut GÜN -Hilal ÇİFÇİ
Number of pages : 200-212

Abstract

Yabancı bir dilin neden öğrenileceği sorusuna verilen cevapların zamanla çeşitlenmesi yabancı dil öğrenen insanların sayısının da artmasına sebep olmuştur. Yabancı dil öğrenen insanların sayısı çoğaldıkça bu konu hakkında yapılan çalışmalar da buna paralel olarak artış göstermiştir. Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni (AOBM) ilk olarak 2001’de bu alanda uzun yıllar süren çalışmalar sonucunda Avrupa Konseyi tarafından bir referans kaynağı olarak yayımlanmıştır. AOBM, yabancı bir dili öğretme, öğrenme ve değerlendirme alanında bilinen her konuya değinilen kapsamlı bir çerçeve sunmakta ve uluslararası alanda standartları ve sınırları belirlenmiş bir yabancı dil öğretimini de mümkün kılmaktadır. 2018 yılında Avrupa Ortak Başvuru Metni genişletilerek yeniden yayımlanmıştır. Doküman analizi yönteminin kullanıldığı bu çalışmada, yaratıcı yazma becerisi üzerine odaklanılmıştır. Çalışmada metnin 2018 yılında genişletilmiş versiyonu esas alınmış ve güncel metin ile ilk metin arasında karşılaştırma yapılmıştır. Bu bağlamda, her iki metin arasındaki benzerlikler, farklılıklar, eklenen ve güncellenen kısımlar tespit edilerek ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Sonuç olarak, güncellenmiş metnin, ek tanımlamalar, başlığın kapsamına ilişkin ayrıntılı açıklamalar ve dil düzeyleri için yeni betimleyiciler ile genişletildiği tespit edilmiştir. Araştırma sonunca mevcut kazanımların korunarak geliştirildiği güncellenmiş metnin (2018) daha işlevsel olduğu ve hem dil öğretenler hem de dil öğrenenler için daha açık, anlaşılır, kapsamlı ve somut bir çerçeve sunduğu sonucuna ulaşılmıştır. Çalışma verilerinden hareketle öneriler geliştirilmiştir.

Keywords

Avrupa Ortak Başvuru Metni, temel dil becerileri, yazma becerisi, yaratıcı yazma

Read: 858

Download: 257