İki Dilli Öğrencilerin Türkçe Konuşma Kaygıları Üzerinde Rol Oynama Etkinliklerinin Etkisi
THE EFFECT OF ROLE PLAYING ACTIVITIES OF BILATERAL STUDENTS ON TURKISH SPEECH ANXIETIES

Author : Mustafa KAYA -Mehmet Nuri KARDAŞ
Number of pages : 126-140

Abstract

Bu çalışmanın amacı iki dilli Arap öğrencilerinin Türkçe konuşma kaygıları üzerinde rol oynama etkinliklerinin etkisini tespit etmektir. Bu amaç kapsamında çalışmada nicel yöntemde kullanılan desenlerden ön test son test ölçümlerine dayanan kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma gruplarını Bitlis’in Güroymak ilçesinde Arap kökenli öğrencilerin eğitim gördüğü bir ortaokulun 6. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Arap kökenli 6. sınıf öğrencilerinin 22’si deney grubunu, 20’si ise kontrol grubunu oluşturmuştur. Deney ve kontrol gruplarında yer alan öğrenciler seçkisiz atama yoluyla belirlenmiştir. Deney grubundaki öğrencilere araştırmacı tarafından geliştirilen rol oynama etkinlikleri yaptırılırken kontrol grubunda MEB müfredatına uygun konuşma eğitimi verilmiştir. Uygulamalar 2018-2019 öğretim yılı bahar döneminde 8 hafta boyunca Türkçe derslerinde sürdürülmüştür. Ön test son test verilerinin toplanmasında Türkçe Konuşma Kaygısı Ölçeği kullanılmıştır. Söz konusu ölçek, sınıf içinde öğrenciler tarafından ön test ve son test uygulamalarında doldurulmuştur. Ölçekle toplanan verilerin analizinde SPSS 20.0 paket programı kullanılmıştır. Normal dağılım gösteren verilerin analizinde parametrik testlerden t-testi tercih edilmiştir. 8 hafta ve toplamda 16 saat süren deneysel uygulamalar neticesinde, rol oynama etkinlikleriyle yapılan eğitimin iki dilli Arap kökenli öğrencilerin Türkçe konuşma kaygıları üzerinde MEB’in önerdiği etkinliklere kıyasla daha olumlu sonuçlar verdiği tespit edilmiştir. Bu sonuç rol oynamaya dayalı etkinliklerin öğrencilerin konuşma kaygılarının giderilmesinde daha sık kullanılması gerektiğini ortaya koymaktadır.

Keywords

Türkçe konuşma kaygısı, Arap, Türkçe dersi, rol oynama

Read: 940

Download: 266