İki Dilli Öğrencilerin Türkçe Konuşma Kaygıları Üzerinde Rol Oynama Etkinliklerinin Etkisi

Author:

Year-Number: 2020-10
Number of pages: 126-140
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı iki dilli Arap öğrencilerinin Türkçe konuşma kaygıları üzerinde rol oynama etkinliklerinin etkisini tespit etmektir. Bu amaç kapsamında çalışmada nicel yöntemde kullanılan desenlerden ön test son test ölçümlerine dayanan kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma gruplarını Bitlis’in Güroymak ilçesinde Arap kökenli öğrencilerin eğitim gördüğü bir ortaokulun 6. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Arap kökenli 6. sınıf öğrencilerinin 22’si deney grubunu, 20’si ise kontrol grubunu oluşturmuştur. Deney ve kontrol gruplarında yer alan öğrenciler seçkisiz atama yoluyla belirlenmiştir. Deney grubundaki öğrencilere araştırmacı tarafından geliştirilen rol oynama etkinlikleri yaptırılırken kontrol grubunda MEB müfredatına uygun konuşma eğitimi verilmiştir. Uygulamalar 2018-2019 öğretim yılı bahar döneminde 8 hafta boyunca Türkçe derslerinde sürdürülmüştür. Ön test son test verilerinin toplanmasında Türkçe Konuşma Kaygısı Ölçeği kullanılmıştır. Söz konusu ölçek, sınıf içinde öğrenciler tarafından ön test ve son test uygulamalarında doldurulmuştur. Ölçekle toplanan verilerin analizinde SPSS 20.0 paket programı kullanılmıştır. Normal dağılım gösteren verilerin analizinde parametrik testlerden t-testi tercih edilmiştir. 8 hafta ve toplamda 16 saat süren deneysel uygulamalar neticesinde, rol oynama etkinlikleriyle yapılan eğitimin iki dilli Arap kökenli öğrencilerin Türkçe konuşma kaygıları üzerinde MEB’in önerdiği etkinliklere kıyasla daha olumlu sonuçlar verdiği tespit edilmiştir. Bu sonuç rol oynamaya dayalı etkinliklerin öğrencilerin konuşma kaygılarının giderilmesinde daha sık kullanılması gerektiğini ortaya koymaktadır.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to determine the effect of bilingual Arab students on their role-playing activities on Turkish speaking anxiety. Within the scope of this aim, the experimental pattern with control group based on the pre-test and post-test measurements, which is one of the patterns used in the quantitative method, was used in the study. The study groups of the research consist of 6th grade students of a secondary school where students of Arab origin are educated in Güroymak district of Bitlis. 22 of the 6th grade students of Arab origin constituted the experimental group and 20 of them constituted the control group. The students in the experimental and control groups were determined by random assignment. While the role-playing activities developed by the researcher were carried out in the experimental group, the control group was given speech training in accordance with the MEB curriculum. Applications were carried out in Turkish classes for 8 weeks in the spring term of 2018-2019 academic year. Turkish Speech Anxiety Scale was used to collect pretest-posttest data. This scale was filled in by students in the pretest and posttest applications. SPSS 20.0 package program was used to analyze the data collected with the scale. In the analysis of normally distributed data, t-test, which is one of the parametric tests, was preferred. As a result of the experimental applications that lasted 8 weeks and 16 hours in total, it was determined that the training performed with role-playing activities gave more positive results on the bilingual Arabic-language students' Turkish-language anxiety compared to the activities proposed by MEB. This result reveals that role-based activities should be used more frequently in relieving students' speech anxiety.

Keywords