Dinleme Becerisinin Gelişim Durumunun ve Kullanım Yeterliklerinin Ölçülüp Değerlendirilmesi
MEASUREMENT AND EVALUATION OF THE DEVELOPMENT STATUS AND ABILITY OF USING LISTENING SKILLS

Author : Ali GÖÇER
Number of pages : 109-125

Abstract

Dili etkili kullanma becerisi, bireylerin eğitim alanındaki başarısından sosyal hayatlarındaki ilişkilerine kadar her alanda etkileyen önemli bir yeterlik ve yetkinlik göstergesidir. Anlayış, kavrayış, yerinde ve doğru tepki vb. boyutlarıyla dinleme becerisi, dilin etkili kullanılmasında önemli işleve sahiptir. İletişim becerisinden iş birliğine, değer vermeden empati kurabilmeye, kavramadan değerlendirmeye kadar tüm eğitim etkinliklerinde ve gerçek yaşam durumlarında dinleme yeterliğinin önemi yadsınamaz. Bu bakımdan eğitim ve öğrenme süreçlerinde öğrencilere dinleme becerisine yönelik birtakım kazanımlar kazandırılmaya çalışılmaktadır. Bu doğrultuda yapılan planlamaların, gerçekleştirilen uygulamaların ve ulaşılan sonuçların ölçme ve değerlendirme ilkelerine göre sürdürülmesi gerekir. Bu kapsamda öğrencilere dinleme becerisine yönelik kazanımların kazandırılma durumunun belirlenmesinde birtakım ölçme araçları ve değerlendirme tekniklerinin kullanılması gerekmektedir. Öğrencilere dinleme becerisiyle ilgili yeterliklerin ve bu beceriyi etkin kullanabilme yetkinliğinin kazandırılması sürecinde, ortaya konulan ürün ile birlikte süreçte sergilenen performansı da kapsayan ölçme araçları ve değerlendirme yaklaşımlarının işe koşulması önemlidir. Bu boyutlara ayrılarak farklı açılardan görünümünü ortaya koymak amacıyla kullanılan ölçme çerçevede, dinleme becerisinin değerlendirilmesinde kontrol listeleri, gözlem kayıtları, çalışma yaprakları, akran ve öz değerlendirme formları gibi ölçme araçları yanında özellikle ve çoğunlukla dereceli puanlama anahtarları hazırlanıp kullanılmalıdır. Çünkü dereceli puanlama anahtarları, öğrencilerin bir alana yönelik yeterlik ve tutumlarının, bilişsel, duyuşsal, devinsel ve dilsel becerilerle ilgili yetkinlik durumlarının belirlenmesinde -gerçekleştirilen çalışmaya özgü hazırlandıkları için- en uygun değerlendirme aracıdır. Bu özelliği ile bir dereceli puanlama anahtarı, herhangi bir çalışma çerçevesinde öğrencilerin ortaya koydukları ürünlerin veya sergilemeleri gereken performansların, birtakım aracıdır.

Keywords

Dil eğitimi, dinleme becerisi, ölçme ve değerlendirme

Read: 890

Download: 273