Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Kaynakça Çalışması-I

Author:

Year-Number: 2020-10
Number of pages: 31-56
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminin temel amacı, ülkemizde ve yurt dışında Türkçe öğrenmek isteyen bireylere Türkçenin en iyi şekilde öğretilmesini sağlamaktır. Geçmişten günümüze kadar gelen Türkçenin yabancılara öğretimi, çok eski zamanlarda başlamıştır. Birçok çalışmada da belirtildiği gibi Kaşgarlı Mahmut’un Divan-ü Lügat-it Türk adlı eseriyle bu alanın temelinin atıldığı varsayılmaktadır. Bununla birlikte bu zaman dilimine kadar birçok çalışma yapılmış ve bu eserden önce de yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminin yapıldığına dair bulgulara rastlanılmıştır. Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi üzerine birçok çalışma yapılmıştır ancak bu çalışmalar yakın geçmişe kadar ülkemizde yeterli düzeye ulaşmamıştır. Kurumsal olarak yabancılara Türkçe öğretimi, 1980 yılında Ankara Üniversitesinin kurmuş olduğu Türkçe Öğretim Merkezleri ile başlamıştır Özellikle 2000 yılından sonra araştırmacıların bu alan üzerine yoğunlaştıkları görülmektedir. Günümüzde de halen bu alan üzerine yapılan çalışmaların sayısında önemli bir artış vardır. Bunun sebebi de Türkiye’nin siyasi, sosyal, askerî, teknolojik ve kültürel açıdan Orta Doğu’da güçlü bir devlet olmasıdır. Bu çalışmanın amacı da Türkiye’de akademik olarak bu alan üzerinde çalışmak isteyen araştırmacılara son 3 yılda (2017, 2018 ve 2019) oluşturulan ve kaynak olabilecek önemli eserleri (kitaplar ve bildiriler) sunmaktır. Bu çalışma, alan yazın taraması şeklinde oluşturulmuştur. Taramada, YÖK Tez Ulusal Tez Merkezi, ULAKBİM, Google Scholar, Academia, Research Gate, YÖK Akademik veri tabanları ve Pegem, Kesit, Nobel yayınevleri üzerinden veriler toplanmıştır. Bu amaçla yapılan taramalar neticesinde yabancılara Türkçe öğretimi için hazırlanan 317 (7 tek yazarlı kitap, 58 kitap bölümü ve 252 bildiri) çalışma tespit edilmiştir. Son 3 yılda yapılan çalışmaların derlenerek hazırlandığı bu kaynakça çalışmasının, alan yazın üzerinde çalışma yapacak araştırmacılar için faydalı olacağı düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

The main purpose of teaching Turkish to foreigners is to provide the best teaching to the people who want to learn Turkish in our country and abroad. Teaching Turkish to foreigners from the past to the present has begun in old times. As stated in many studies, it’s assumed that the foundation of this profession was laid with the work of Mahmut of Kaşgarlı name Divanü Lugati't-Türk. Many studies have done on teaching Turkish to foreigners but these studies haven’t reached a sufficient level in our country until now. Institutional Turkish teaching began in 1980 with the Turkish Teaching Centers established by Ankara University. Especially after 2000, it’s seen that researchers focus on this field. Today, there’s still a significant increase in the number of studies on this field. The reason for this, that Turkey is a powerful country in the Middle East with its political, social, military, technological and cultural. The aim of this study is to present the important works (boks and papers) which is created in the last 3 years (2017,2018 and 2019) and can be used as a source to academic researchers who want to work on this area in Turkey. This study was conducted as a literature review. Data were collected from YÖK Thesis National Thesis Center, ULAKBİM, Google Scholar, Academia, Research Gate, YÖK Academic Databases and Pegem, Kesit, Nobel publishers. As a result of the scannings conducted for this purpose 317 (7 one writers books, 58 book chapter and 252 papers) prepared for teaching Turkish to foreigners study has been identified. This bibliography study, which has been compiled and prepared in the last 3 years, is thought will be beneficial for the researchers who will work on the literature.

Keywords