Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Kaynakça Çalışması-I
A BIBLIOGRAPHY STUDY IN TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE

Author : Enes GÜLEÇ -Mustafa ÖZDEMİR
Number of pages : 31-56

Abstract

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminin temel amacı, ülkemizde ve yurt dışında Türkçe öğrenmek isteyen bireylere Türkçenin en iyi şekilde öğretilmesini sağlamaktır. Geçmişten günümüze kadar gelen Türkçenin yabancılara öğretimi, çok eski zamanlarda başlamıştır. Birçok çalışmada da belirtildiği gibi Kaşgarlı Mahmut’un Divan-ü Lügat-it Türk adlı eseriyle bu alanın temelinin atıldığı varsayılmaktadır. Bununla birlikte bu zaman dilimine kadar birçok çalışma yapılmış ve bu eserden önce de yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminin yapıldığına dair bulgulara rastlanılmıştır. Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi üzerine birçok çalışma yapılmıştır ancak bu çalışmalar yakın geçmişe kadar ülkemizde yeterli düzeye ulaşmamıştır. Kurumsal olarak yabancılara Türkçe öğretimi, 1980 yılında Ankara Üniversitesinin kurmuş olduğu Türkçe Öğretim Merkezleri ile başlamıştır Özellikle 2000 yılından sonra araştırmacıların bu alan üzerine yoğunlaştıkları görülmektedir. Günümüzde de halen bu alan üzerine yapılan çalışmaların sayısında önemli bir artış vardır. Bunun sebebi de Türkiye’nin siyasi, sosyal, askerî, teknolojik ve kültürel açıdan Orta Doğu’da güçlü bir devlet olmasıdır. Bu çalışmanın amacı da Türkiye’de akademik olarak bu alan üzerinde çalışmak isteyen araştırmacılara son 3 yılda (2017, 2018 ve 2019) oluşturulan ve kaynak olabilecek önemli eserleri (kitaplar ve bildiriler) sunmaktır. Bu çalışma, alan yazın taraması şeklinde oluşturulmuştur. Taramada, YÖK Tez Ulusal Tez Merkezi, ULAKBİM, Google Scholar, Academia, Research Gate, YÖK Akademik veri tabanları ve Pegem, Kesit, Nobel yayınevleri üzerinden veriler toplanmıştır. Bu amaçla yapılan taramalar neticesinde yabancılara Türkçe öğretimi için hazırlanan 317 (7 tek yazarlı kitap, 58 kitap bölümü ve 252 bildiri) çalışma tespit edilmiştir. Son 3 yılda yapılan çalışmaların derlenerek hazırlandığı bu kaynakça çalışmasının, alan yazın üzerinde çalışma yapacak araştırmacılar için faydalı olacağı düşünülmektedir.

Keywords

Yabancı dil olarak Türkçenin öğretimi, kaynakça, alanyazın taraması

Read: 1,012

Download: 381