YAPILANDIRMACI ÖĞRENME ORTAMININ GEOMETRİ DERSİNDE ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ

Author:

Year-Number: 2018-7
Number of pages: 268-279
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, 10.sınıf geometri dersinde yapılandırmacı öğrenme ortamının öğrencilerin akademik başarı düzeylerine etkisini incelemektir. Katılımcılar 60 onuncu sınıf öğrencisidir. Deney ve kontrol grupları 30’ar öğrenciden oluşmuştur. Araştırma, yarı deneysel bir çalışmadır. Kontrol grubunda geleneksel öğretim, deney grubunda yapılandırmacı öğrenme yaklaşımına uygun işbirlikli öğrenme yöntemi kullanılmıştır. Veriler, öğrenme etkinlikleri, Üçgenler Ünitesi Değerlendirme Sınavı ve öğrenci ders notları kullanılarak toplanmıştır. Veriler, nitel ve nicel olarak analiz edilmiştir. Deneysel süreç sonunda araştırma sonuçları gösteriyor ki, deney ve kontrol grubu öğrencilerinin akademik başarıları arasında deney grubu lehinde anlamlı bir farklılık vardır. Ancak, deney ve kontrol grubu öğrencilerinin problem çözme stratejileri (strateji geliştirme, stratejiyi uygulama ve çözümü değerlendirme) ile ilgili Üçgenler Ünitesi Değerlendirme Testi puanları arasında anlamlı fark yoktur.

Keywords

Abstract

The purpose of this study was to examine the effects of constructivist learning environment on the tenth grade students’ achievement in geometry class. Participants were 60 tenth-grade students. Both experimental and control group consists of 30 students. This research is a quasi-experimental design. Traditional learning method is conducted in control group and cooperative environment method according to constructivist learning approach is applied in experimental group. The data was collected by the Triangle Unit Achievement Test, learning activities and students’ notes. Data were analyzed both quantitatively and qualitatively. According to the this study there was a significant difference in the achievement scores between the experimental group and the control group, in favor of the experimental group.

Keywords