ÖĞRETİM ELEMANLARININ TÜRKÇE ÖĞRENEN SURİYELİ ARAP ÖĞRENCİLERE DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

Author:

Year-Number: 2018-7
Number of pages: 252-267
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Suriye’de ortaya çıkan iç karışıklıklardan dolayı ülkemize göç eden Suriyeli Arapların sayısı giderek artmaktadır. Artan sığınmacıların uyum sağlamalarının anahtarı Türkçeyi öğrenmeleridir. Bu amaçla Suriyeli Arap öğrencilere Türkçe öğreten kurumlardan biri de Türkçe öğretim merkezleridir. Türkçe öğretim merkezlerinde verilen eğitimin dört temel dil becerisi ve bu dil becerilerini destekleyen dil bilgisi çerçevesinde şekillendiği bilinmektedir. Dil bilgisinin hem dilin gramatik yönünü hem de dört temel dil becerisinin temelini oluşturması ve bu becerileri geliştirici nitelikte olması dil bilgisinin ayrı bir önemle incelenmesini gerekli kılmaktadır. Bu amaçla hazırlanan bu çalışmada Suriyeli Arap öğrencilere Türkçe dil bilgisi öğretimi üzerinde durulmuştur. Araştırmanın çalışma grubunu Erciyes Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ve Siirt Üniversitesi Türkçe öğretim merkezlerinde görev yapan 10 öğretim elemanı oluşturmaktadır. Veriler uzman görüşü alınarak hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formlarının öğretim elemanlarınca cevaplanması yoluyla elde edilmiştir. Elde edilen verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Veriler önce kategorilendirilmiş ve kodlar belirlenmiştir. Ortaya çıkan kodlar doğrultusunda veriler yorumlanmış ve aynı anlama gelen ifadeler aynı kod altına alınmış ve frekanslar belirlenmiştir. Belirtilen kodların daha iyi anlamlandırılabilmesi için belirtilen görüşlerden doğrudan alıntılar yapılmıştır. Araştırmada elde edilen verilere göre; Arap öğrencilere Türkçe öğretimi konusunun yeni bir alan olması nedeniyle birçok sorunla iç içe olduğu ve bu sorunlara öğretim elemanlarının getirdiği çözümlerde uzlaşının olmadığı, farklı çalışmalarla sorunların çözüldüğü görülmüştür. Ayrıca öğretim elemanlarının yöntem- tekniklerde ve dil bilgisini somutlaştırmak için kullandıkları araç-gereçlerde farklılıklar olduğu saptanmıştır.

Keywords

Abstract

Due to the ciwil war in Syria, the number of Syrian Arabs migrating to Turkey is increasing gradually. The key for the adaptation of the increasing number of refugees is the learning of Turkish. For this purpose, Turkish teaching centers are one of the institutions that teach Turkish to Syrian Arab students. It is known that the education given in those Turkish teaching centers is shaped by four basic language skills and grammar knowledge supporting these four skills. The fact that grammar forms the basis of both grammar aspects of the language and the four basic language skills requires that grammar knowledge of a language must be examined with a special emphasis. This study, conducted for this purpose, focuses on teaching Turkish grammar knowledge to Syrian Arab students. The population of this study has been conducted with 10 instructors working in the Turkish teaching centers of Erciyes University, Nevşehir Hacı Bektaş Veli University and Siirt University. Data were obtained from the instructors with semi-structured interview questionnaires prepared by taking experts’ opinions. Document analysis method was used to analyze findings. First, the data were categorized and the codes were determined. The data are interpreted in accordance with the resulting codes and the expressions which have same meaning is taken under the same code and the frequencies are determined. Direct quotations were made from the opinions in order to make the specified codes more understandable. According to results, it has been seen that there are lots of matters in the field of teaching Turkish to Arab students because of the fact that it is a new field and there is no compromise in the solutions that the instructors suggest for those problems and the problems have been resolved with different studies. Also, it was found that the instructors differed in method- techniques and in the tools they used to embody grammar knowledge.

Keywords