MİLENYUM SONRASI DEĞİŞEN DÜNYADA GÜVENLİK ALGISI

Author:

Year-Number: 2018-7
Number of pages: 293-06
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Modern Dünyanın algı yönetiminde yanılsama ve yanılsatma söz konusudur. Bu en çok da sübjektif olan güvenlik algısı için geçerlidir. Medya bunun önemli bir unsurudur. Algı; felsefe, sosyoloji ve psikoloji bilimlerinin temel konularından biridir. SSCB’nin dağılmasıyla; iki kutuplu yapıdan çok kutuplu yapıya geçilmiş. Soğuk Savaşın statik yapısı sona ermiş. Uluslararası sistem ve alt-sistemler dinamik bir yapı kazanmaya başlamıştır. Yeni fırsatların yanı sıra yeni riskler, tehlikeler ve tehditler de bu süreçte yeniden şekillenmiştir. Bu yeni süreçte simetrik tehdit algılamalarından asimetrik tehdit algılamalarına geçiş olmuştur. Günümüzde Batı’nın kudretinin zirvesinde olması, Batılı olmayan medeniyetlerin Ecdat Fenomenine dönüşüne neden olmaktadır. Bu da Japonya’da Asyalılaşma, Hindistan’da Hindulaşma ve Ortadoğu’da yeniden İslam’a dönme duygularını canlandırmaktadır. Dünyada yaşanan gelişmeler beraberinde yeni güvensizlik ve belirsizlik ortamlarını getirmiştir. Güvenlik kelimesi en basit tanımıyla; tehditler, kaygılar ve tehlikelerden uzak olma hissi anlamına gelmektedir. Bu çalışmada Uluslararası İlişkiler dinamiğinde Modern Dünyada yeniden şekillenen güvenlik algısı ele alınacak ve gelecek stratejilerinin belirlenmesine etkileri incelenecektir.

Keywords

Abstract

In modern world perception management is illusion and deception. This is most often the case for the subjective safety sense. The media is an important element of this. Perception is one of the basic subjects of philosophy, sociology and psychology. With the disintegration of the USSR, the bipolar structure has been transformed into a multipolar structure. The static structure of the Cold War has come to an end. International systems and subsystems have begun to gain a dynamic structure. Along with new opportunities, new risks, threats and danger have been reshaped in this process. This new process has shifted from symmetric threat perceptions to asymmetric threat perceptions. The fact that today is at the peak of the power of the West is causing the non-Western civilizations to turn into the Ancestry Phenomenon. This revives the feelings of Asiating in Japan, Indian reaching in India and returning to Islam in the Middle East. The developments in the world brought with it new environments of insecurity and uncertainty. With the simplest definition of security word; threats, worries and feelings of being away from danger. This study will examine the security perception that is reshaped in the Modern World in the dynamics of international relations and the effects of the future strategies will be examined.

Keywords