ROMA’NIN PRINCIPATUS DÖNEMİ ANADOLU POLİTİKALARI VE EYALET DÜZENLEMELERİ ÇERÇEVESİNDE DAĞLIK KILIKIA BÖLGESİ

Author:

Year-Number: 2018-6
Number of pages: 01-16
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Özet Dağlık Kilikia, adından da anlaşıldığı üzere coğrafi olarak dağlık bir yapıya sahiptir. Ancak dağlar arasında içerisinden akarsuların geçtiği küçük vadiler nedeniyle parçalı bir yapı da arz etmektedir. Bu coğrafi yapı antik çağda bölgede farklı etnik grupların ve alt bölgelerin oluşumuna zemin hazırlamıştır. Coğrafi ve etnik yapıdaki bu çeşitlilik, bölgede siyasal anlamda kırılgan bir yapının ortaya çıkmasına sebep olmuş, bu nedenle Dağlık Kilikia daima kontrolü ve yönetilmesi zor bir bölge olmuştur. Anadolu’da yaşanan siyasal gelişmelere bağlı olarak Roma, bölgenin yönetimine ilişkin politikalarını sık sık gözden geçirme gereği duymuş, her defasında yeni bir takım düzenlemeler yapmıştır. Dağlık Kilikia Anadolu’nun gerek bağımlı krallıklar yoluyla yönetim ve gerekse eyaletleştirme adına yapılan hemen her düzenlemeden şu veya bu şekilde etkilenmiştir. Bu çalışmada Roma’nın Principatus döneminde Anadolu’da yapmış olduğu idari düzenlemelerin Dağlık Kilikia’nın siyasal ve idari yapısına yansımaları ele alınmıştır.

Keywords

Abstract

Cilicia Tracheia, is a mountainous area as it is understood from its name. Yet, it also has a fragmented structure because of the small valleys created by streams running between the mountains. This geographical structure allowed different ethnical groups and sub-regions to be created in the region in the archaic age. This variety in the geographical and ethnical structure caused a politically fragile structure to emerge in the region and therefore, Cilicia Tracheia was always a region hard to control and manage. Depending on the political developments in Anatolia, Roma required to frequently observe its policies regarding the management of the region. Cilicia Tracheia was affected from almost all regulations made on management and becoming of a state via dependent kingdoms of Anatolia. This study approach the reflections of administration regulations done by Rome in Anatolia during Principatus region on Cilicia Tracheia’s political and administrative structure.

Keywords