İLKOKUL VE ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETİMSEL LİDERLİĞE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: BİR KARMA YÖNTEM ÇALIŞMASI

Author:

Year-Number: 2017-4
Number of pages: 153-172
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, ilkokul ve ortaokulda görev yapan öğretmenlerin okul yöneticilerinin sergilediği öğretimsel liderlik davranışlarına yönelik algı düzeylerini ve görüşlerini ortaya çıkarabilmektedir. Araştırmada nicel ve nitel tekniklerin bir arada kullanıldığı karma yöntem modellerinden açımlayıcı sıralı desen modeli kullanılmıştır. Araştırmanın nicel bölümünün örneklemi, 2015 - 2016 eğitim-öğretim yılında Osmaniye il ve ilçe merkezlerindeki ilkokul ve ortaokullarda görevli 859 öğretmenden; nitel bölümün çalışma grubu ise bu okullarda görevli 30 öğretmenden oluşmaktadır. Araştırmada nicel veriler, “Öğretim Liderliği Davranışları Ölçeği, kullanılarak elde edilmiştir. Nitel veriler ise görüşme formu kullanılarak elde edilmiştir. Nicel verilerin analizinde korelasyon, nitel verilerin analizinde ise içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Nicel verilerin analizi sonucunda evli öğretmenlerin bekâr öğretmenlere göre öğretimsel liderlik algısı daha yüksektir. Aynı zamanda hizmet yılı ve yaş arttıkça öğretmenlerin öğretimsel liderlik algılarında artış görüldüğü ortaya çıkarılmıştır. Öğretmenlerin cinsiyet, branş ve mezun olduğu fakülteye göre öğretimsel liderlik algılarında istatiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır. Ayrıca alt boyutlarla birlikte öğretimsel liderlik algısı “çoğu zaman” düzeyinde çıkmıştır. Nitel verilerin analizi sonucunda öğretmenlerin görüşlerine göre okul yöneticilerinin, okulda varlık gösterdiği, öğretmenlerin görüşlerine önem verdiği, okul amaçlarının gerçekleşme durumu üzerine geribildirimde bulunduğu, ortak amaç doğrultusunda öğretmenleri etkileyebildiği, öğrenci başarısını olumsuz etkileyen durumlarda çözüm üretebildiği, öğrenci ve öğretmen başarısını ödüllendirdiği, paydaşlarla iletişimde etkili olabildiği ifade edilmiştir.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to reveal primary and secondary school teachers’ perceptions levels and opinions about the instructional leadership behaviors exhibited by school administrators. In the survey, explicit sequential pattern model was used. The sample of the study's quantitative part was taken from 859 teachers working in primary and secondary schools in Osmaniye province and district centers during 2015-2016 academic year; the study group of the qualitative section consists of 30 teachers employed in these schools. Quantitative data were gathered by using the “scale of instructional leadership behaviors” in survey. Qualitative data were obtained using the interview form. Correlation was used in the analysis of quantitative data and content analysis method was used in the analysis of qualitative data. The analysis of quantitative data revealed that married teachers have higher perceptual leadership perceptions than single teachers. At the same time, as seniority and age increased, teachers' perceptions of instructional leadership increased. There was no statistically significant difference in the perceptions of instructional leadership according to teachers' gender, branch and graduate faculty. In the consequence of qualitative analysis, it’s revealed that according to teacher’ perceptions school administrators give feedback about actualization of school goals, impress teachers in the direction of common purpose, find solution in case of situations that effect student’s success, reward teachers and students success, reward teachers and student success, be effective in the communication with shareholders.

Keywords