KİLİKYA’DAKİ AIGEAI KENTİ VE TARİHİ

Author:

Year-Number: 2016-3
Number of pages: 1-13
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Aigeai kenti Adana ili Yumurtalık ilçe merkezinde yer almaktadır. Yunanca bir isim olan Aigeai keçi kelimesinden türemiş olmalıdır. Kent antik dönemde Kilikya Pedias (Ovalık Kilikya) bölgesinde, Ceyhan (Pyramos) Nehri’nin doğusunda, İskenderun Körfezi’nin batısında, Misis ve Davudi Dağları’nın (Parion Oros) güneyinde yer almaktadır. Kent Hellenistik Dönem’de Aigeai, Roma Dönemi’nde Aegeae, Orta Çağ’da İtalyan denizciler ve tüccarlar tarafından Ajazzo ve Lajazzo, İslami Dönemlerde ise Ayas ismini almıştır. Hellenistik Dönem’de Issos Körfezi’ni kontrol altına almak amacıyla donanma üssü olarak kurulan kent zamanla ticari liman olarak ta önem kazanmıştır. Aigeai kentinin asıl gelişme dönemi Julius Caesar’ın M.Ö. 47 yılının sonbaharında kentin ayrıcalıklarını kabul etmesi ve özgür şehir statüsü vermesiyle başlamıştır. Roma İmparatorluk Dönemi’nde Kilikya kentleri arasında büyük bir rekabet olmasına rağmen Aigeai önemli bir kent olmayı başarabilmiştir. Kent M.S. 2. yüzyılın ortalarından sonra donanma üssü, ticari liman ve kutsal tedavi merkezi olmuştur. M.S. 3. yüzyılda Aigeai kentindeki Asklepios kültü önem kazanmış, kent imparator ve ailesiyle sıkı ilişkiler kurmuş, neokoros unvanını alarak agon yapma hakkını elde etmiştir. Aigeai kentindeki Asklepios kültü imparatorun tahta geçme politikası anlayışında merkezi bir rol oynamıştır. Öyle ki imparator vârisini Roma dünyasına bu kentten ilan etmiştir. Ortaçağ’da kentin ticari liman olarak önemi artmış, ticari merkez konumuna gelmiştir. Hıristiyanlığın gelmesine rağmen Aigeai kenti dini ve ticari öneminden dolayı Asklepios kültünden vazgeçmemiş, bu kült Hristiyanlık için büyük bir tehdit oluşturmuştur.

Keywords

Abstract

The city of Aigeai is located in the centre of Yumurtalık District in Adana. The Greek name Aigeai must have derived from word “goat”. The city is situated in the region Cilicia Pedias, in the east of the Ceyhan River (Pyramos), west of Iskenderun Gulf, and in the South of Misis and Davudi Mountains (Parion Oros) in the ancient period. The city was called “Aigeai” in the Hellenistic Period, “Aegeae” in the Roman Period, “Ajazzo and Lajazzo” in the Middle Ages by Italian sailors and merchants, and “Ayas” in the Islamic Age. The city, founded as a naval base to keep Issos Gulf under control in Hellenistic Period, also gained importance as a commercial port in the course of time. The actual development period of the city started when Julius Caesar recognized the privileges and granted it with a free city status in fall in 47 BC. Even though there was a severe competition among Cilician cities during Roman Empire Period, Aigeai managed to remain as an important city. After the mid-2nd Century AD, the city became a naval base, a commercial port and a holy curing centre. In the 3rd Century AD, Asklepios cult gained importance, the city established strong relationships with the emperor and loyal family, and acquired the right to make agon by assuming the title of neokoros. Asklepios cult in the city of Aigeai played a central role in the policy of king regarding accession to the throne. After all, emperor announced his successor to the Roman world from this city. In the Middle Ages, the city increased its importance as a commercial port and became a trade centre. Notwithstanding the advent of Christianity, the city of Aigeai did not disclaim Asklepios cult on account of its religious and commercial importance, which made it stand as a major thread for the Christianity.

Keywords