TOPLUMSAL CİNSİYET VE KADIN SORUNLARI: ADANA DENETİMLİ SERBESTLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÖRNEKLEMİ

Author:

Year-Number: 2016-3
Number of pages: 158-163
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kadın sorunsalı birçok toplumun çok derin ve köklü bir sorunudur ve bu sorunun çözülmesi için birçok çalışma yapılmasına rağmen, somut öneriler yetersiz kalmaktadır. Kadının toplumsal konumunun toplumsal gelişimin ve çağdaşlaşmanın temel göstergesi olduğu olgusu, 21. yüzyıl Türkiye’sinde yaşayan kadın için hala temel bir problemdir. Toplumsal cinsiyet çalışmaları modernizm ve postmodernizmle birlikte insan bilimleri alanında en çok çalışılan konular arasında yer almaktadır. Bunun nedeni toplumsal cinsiyet konusunun biyolojik cinsiyetle açıklanamamış olmasıdır. Bu çalışma, toplumsal cinsiyet eşitsizliği bağlamında Adana’da bir devlet kurumunda çalışan kadınların sorunlarını ele almıştır. Çalışmaya 8 kadın katılmış olup yarı yapılandırılmış bir görüşme ile veriler toplanmıştır. Veriler toplandıktan sonra içerik analizi yapılarak çalışmaya katılan kadınların sorunları kategorileştirilmiştir. Çalışmadan elde edilen kategoriler arasında katılımcıların en çok yaşadığı sorunlar aidiyet, bürokrasi, zamansızlık, çalışma ortamı, kabullenme iken; hizmet içi eğitim, psikolojik ve kurumlararası iletişim sorunları daha az görülmektedir. Bu sonuçlara bakarak, devlet ya da özel, farklı kurumlarda toplumsal cinsiyet sorunu ile ilgili araştırmalar farklı değişkenleri göz önünde bulundurarak yapılmalıdır.

Keywords

Abstract

The woman problem is a deep and rooted issue for a great number of societies, and although many studies have been done to solve this problem, concrete proposals are still insufficient. The fact that women's social position is the basic indicator of social development and modernization is still a fundamental problem for women living in Turkey in the 21st century. Gender studies are among the most studied topics in human sciences together with modernism and postmodernism. The reason is that the issue of gender has not been explained by biological sex. This study addresses the problems of women working in a government agency in Adana in the context of gender inequality. Eight women participated in the study, and a semi-structured interview was conducted to collect data. After the data were collected, women's problems were categorized into content analysis. Among the categories that are obtained without working, the problems that the participants live the most are belonging, bureaucracy, timelessness, working environment, acceptance while in-service training, psychological and institutional communication problems are less common. Therefore, research into social gender problem in different foundations, public or private, needs to be conducted by taking various variables into consideration.

Keywords