TÜRKİYE'DE KENTLEŞME SÜRECİNDE YENİ BİR OLGU: SURİYELİ KENTLİLER

Author:

Year-Number: 2016-2
Number of pages: 31-38
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kentler, bölgeler, ülkeler arasındaki bireysel ya da kitlesel hareketler olarak tanımlanan göç insanoğlunun var olmasından günümüze kadar artarak süregelmektedir. Göç olgusu ve nedenleri tarihsel süreç içerinde siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel değişimlere bağlı olarak farlılık arz etmiştir. Öyle ki eski dönemlerde insan toplulukları kuraklık, verimsiz toprak, sert iklim şartları ve kabileler arası anlaşmazlıklar sonucu göç etmek zorunda kalırken günümüzde göç büyük çoğunlukla insanlar ve devletlerarasındaki ekonomik, politik ve özellikle askeri ilişkilerin sonucunda şekillenmektedir. 2011 sonrası dönemde Suriye’de başlayan karışıklıklar neticesinde civar ülkelere ciddi bir göç hareketi başlamıştır. Bu göçe en çok maruz kalan ülke Türkiye olmuştur. İlk geldikleri dönemde yerleşme amacı gütmeyen Suriyeli mülteciler, barınma, iaşe, sosyal, ekonomik ve kültürel ihtiyaçlarına geçici çözümler bulmuşlar; fakat gün geçtikçe bu geçici çözümlerden vazgeçerek kesin yerleşme eğilimi göstermeye başlamışlardır. Günümüzde artık Suriye’den gelen mültecilerin kısa vadede dönemeyecekleri kanaati hem Suriyeli mültecilerde hem de vatandaşlarımızda artmıştır. Kent nüfusundaki olağanüstü artış, kentin yerel hizmet ihtiyacını da olağanüstü artırmaktadır. Bunun dışında nüfus yoğunluğundaki demografik farklılıklar ve hızlı artış, sosyal, siyasal, ekonomik, toplumsal, kültürel çeşitlenmeyi, farklılaşmayı artırmakta ve dolaylı olarak toplumsal ilişkileri dönüştürmektedir. Bu çalışma Hatay, Gaziantep ve Kilis gibi Suriyeli göçmenlerin yoğun olarak yerleştiği kent merkezlerinde meydana getirdiği soysal, siyasal, ekonomik ve toplumsal değişimleri ve bunun yerel yönetimlerin hizmet sunumuna etkilerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Konunun farklı bakış açılarıyla değerlendirilebilmesi için mültecilerle ilgili devlet kurumları, sivil toplum kuruluşları ve halkın görüşlerine yer verilmektedir. Buralardan elde edilen bilgiler bilimsel olarak değerlendirilerek çalışmaya aktarılmaktadır. Özetle çalışma yeni ortaya çıkan Suriyeli kentliler olgusunun bölge illerindeki yerel hizmetlere ve sosyo-ekonomik yaşama etkilerine odaklanmaktadır.

Keywords

Abstract

Between Cities, regions, countries, as individual or mass movements remains wide reaching today defined by the presence of human migration. Migration and its causes differ depending on the in the historical process of political, economic, social and cultural changes form. So human communities in ancient times forced to migrate due drought, infertile soil, harsh climate conditions and tribal disputes immigration today while largely economic in people and states are formed as a result of political and especially military relations. After 2011 period, the result of confusion began in Syria a serious migration around the country began to move. Turkey has been the country most exposed to the rest of this migration. The first settlement purposes at the time they come nonprofit Syrian refugees, housing, subsistence, social, have found temporary solutions to the economic and cultural needs; but every day they begin to show a definite tendency to abandon the settlement of this workaround. Today, the conviction can not return to Syrian refugees and refugees from Syria has increased in the short term as well as our citizens. The phenomenal growth in the urban population is increasing the need for the city's local service is also exceptional. The rapid increase in population density and demographic differences Besides, social, political, economic, social, cultural diversification, increase differentiation and indirectly transform social relations. In this study, Hatay, Gaziantep and Kilis Syrian immigrant as a generic caused in densely settled urban centers where political, economic and social change and aims to demonstrate the effect that the service delivery of local governments. Government agencies concerned with refugees from different perspectives in order to assess the issues, civil society organizations and the public's views are given. The information obtained here is transferred to the study evaluated scientifically. In summary emerging Syrian citizens work focuses on local services and the impact of socio-economic life of the province of cases.

Keywords