SURİYELİ SIĞINMACILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE SINIF ÖĞRETMENLERİNİN UYGULAMALARI

Author:

Year-Number: 2016-2
Number of pages: 130-138
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çeşitli nedenlerden dolayı Türkiye'ye yurtdışından göçmüş çok sayıda insan bulunmaktadır. Nisan 2011 yılından itibaren ise Suriye'den gelen ve sayıları milyonla ifade edilen büyük bir sığınmacı grup Türkiye'de bulunmaktadır. Bu sığınmacıların gelmesi ile çeşitli sorunlar ortaya çıkmıştır. İlk temel sorunları fiziksel ihtiyaçlarını karşılamak olan bu sığınmacıların, daha sonraki en temel sorunu ise bulundukları kültüre uyum sağlamalarıdır. Ancak burada en önemli engellerden birini dil farklılığı oluşturmaktadır. Suriyeli sığınmacılara Türk okullarında verilen eğitimi önemli bir bölümünü ise Türkçe öğretimi oluşturmaktadır. Türkçe öğretimi konusunda en büyük sorumluluk sınıf öğretmenlerine düşmektedir. Sınıf öğretmenleri ise bu konuda çeşitli sorunlarla karşı karşıyadırlar. Bu araştırmada sınıf öğretmenlerinin sınıflarında bulunan Suriyeli çocuklara Türkçeyi nasıl öğrettiklerinin ortaya koyulması amaçlanmıştır. Bu çalışma, Mersin ilinde yer alan ve sınıflarında Suriyeli bulunan 40 öğretmenle yürütülmüştür. Öğretmenlerin seçiminde maksimum çeşitlilik gözetilmiştir. Veriler, 2014-2015 öğretim yılının 2. döneminde toplanmıştır. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen açık uçlu soru formundan yararlanılmıştır. Verilerin analizinde alt başlıklar önceden belirlendiği için betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada sınıf öğretmenlerinin sınıflarında bulunan Suriyeli sığınmacılara Türkçe öğretiminde kendilerini yeterli bulmadıkları, çeşitli sıkıntılar yaşadıkları, Türkçe öğretiminde ilkokuma yazma ile ilgili tekniklerin daha çok tercih edildiği sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

There are many people who have immigrated to Turkey because of various reasons. Since April 2011, a big refugee group who have come from Syria and whose number is said to be millions have come to Turkey. Various problems have aroused when these refugees have come. These refugees, whose first main problem has been to meet their basic needs, then have faced the next main problem which is to adopt to the culture they are in. Yet, one of the most important obstacles the refugees face during this adaptation is the language difference. The most important amount of education which is given to Syrian refugees in Turkish schools is made up of teaching Turkish. The most responsibility of teaching Turkish belongs to primary school teachers. But, the primary school teachers face various problems about this issue. It was aimed to find out how the primary school teachers teach Turkish to Syrian students. This study was conducted with 40 primary school teachers, who have Syrian students in their classes, in Mersin province. Maximum variation sampling method was used when selecting the teachers. The data were collected in the second term of 2014–2015 education year and to collect the data, an open-ended questionnaire which was developed by the researchers was used. Descriptive analysis was used to analyze the data since the sub-headings were already determined. The results highlighted that the primary school teachers who have Syrian refugees in their classes see themselves insufficient in teaching Turkish and face various problems and that techniques for first literacy in teaching Turkish are more preferred than the other techniques by the primary school teachers.

Keywords