SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE KAVRAMSAL ANLAMA BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE BAĞLAMSAL ÖĞRENME YAKLAŞIMINA DAYALI DİSİPLİNLER ARASI ÖĞRETİM UYGULAMALARININ ÖĞRENCİ PERFORMANS VE GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ: ADANA İLİNDE BİR DURUM ÇALIŞMASI

Author:

Year-Number: 2016-2
Number of pages: 114-129
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, ilkokul dördüncü sınıf sosyal bilgiler dersinde kavramsal anlama alt becerilerinin geliştirilmesinde bağlamsal öğrenme yaklaşımına dayalı disiplinler arası öğretim uygulamalarının öğrenci performans ve görüşlerine göre değerlendirilmesidir. Araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden durum (örnek olay) çalışması olarak desenlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubu, amaçlı örnekleme türlerinden olan ölçüt örneklem tekniğine göre belirlenmiş ve 2014-2015 eğitim öğretim bahar yarıyılında dördüncü sınıf düzeyinde 10 şubesi bulunan Adana’nın Yüreğir ilçesine bağlı bir ilkokulun sadece bir şubesindeki 12 ‘si kız, 12’si erkek toplam 24 öğrenciden oluşmuştur. Araştırmada veriler yapılandırılmamış gözlem (kamera kayıtları), yarı yapılandırılmış görüşme aracılığıyla toplanmıştır. Araştırmadan elde edilen nitel veriler betimsel ve içerik analiz teknikleriyle çözümlenmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgulardan öğrencilerin kavramın özelliklerini bulma ve tanım yapma etkinliklerini farklı buldukları ve sevdikleri tespit edilmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlar öğrencilerin uygulamada zor ve karmaşık görülmesi nedenleriyle bağımsızlık kavramını beğenmediklerini; eğlenceli görülmesi nedeniyle de ekonomi ve demokrasi kavramlarını beğendiklerini göstermektedir. Ayrıca aynı bulgular uygulamalardaki kavramlardan yönetim biçimi nedeniyle demokrasinin, ailenin geçim kaynağını içermesi ve tasarruflu olmayı kapsaması nedeniyle de ekonomi kavramlarının ger çek yaşamla ilgili görüldüğünü ortaya çıkarmaktadır.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to evaluate the contextual learning-based interdisciplinary teaching practices and conceptual understanding sub-skills in fourth grade social science classes in terms of student performance and opinion. The study was designed as a case study which is one of the qualitative research methods. The sample of the study was determined on the basis of the criterion sampling technique, which is a type of purposeful sampling. The sample consisted of 24 students (12 girls and 12 boys) from one primary school class located in Yüreğir, Adana. The school had a total of ten fourth grade classes during the spring term of the 2014-2015 academic year. The data in the study was gathered by the use of unstructured observations (video) and semi-structured interviews. This qualitative data was analyzed using descriptive and content analysis techniques. The study findings suggest that the students enjoyed defining concept features and composing definition practices the most out of all the sub-skills. Additionally, the results showed that the students didn’t enjoy studying the concepts of freedom as it seemed too complicated to practice with. The students did enjoy studying the concepts of economy and democracy because they were more entertaining subjects. In addition, the students enjoyed studying the subject of economy because it addresses real-life issues such as means of living and how to spend money economically.

Keywords