ANDY GOLDSWORTHY’NİN DOĞAYI SANATSAL BİR MALZEME OLARAK KULLANMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

Author:

Year-Number: 2015-1
Number of pages: 165-177
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yirminci yüzyılın başlarından itibaren sanatsal üretimde kullanılan malzemelere yenileri eklenmeye başlamış, tek başına sanatçıların ya da akımların da etkisiyle zamanla bu malzemeler zenginleşmiştir. Bin dokuz yüz altmışlara gelindiğinde, Arazi Sanatı temsilcilerinin kullanmaya başladıkları, varoluş olarak eski ama malzeme olarak yeni bir alan olan doğa keşfedilmiştir. Bu çalışmanın amacı, Arazi Sanatı’nın İngiltere’deki önemli uygulayıcılarından biri olan Andy Goldsworthy’nin görsel sanatlar öğretmen adaylarının doğal malzemelerle sanatsal üretim yapma sürecine etkisini incelemektir. Çalışmanın katılımcılarını, 2013-2014 eğitim öğretim yılı ikinci döneminde Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Öğretmenliği Ana Bilim Dalı’nda 2. sınıfa devam eden toplam 25 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Öğrencilerden bir haftalık süre içinde doğal malzeme kullanarak sanatsal çalışma üretmeleri istenmiştir. Ardından Andy Goldsworthy ve çalışmaları hakkında bilgi verilmiş, onun çalışma sürecini gösteren “Irmaklar ve Gelgitler” adlı belgesel izletilmiş ve öğrencilerden yine bir haftalık süre içinde doğal malzeme kullanarak sanatsal çalışma üretmeleri istenmiştir. Çalışmalar bittikten sonra öğrencilerle Andy Goldsworthy'nin çalışma sürecini ve çalışmalarını görmenin doğal malzemelerle üç boyutlu çalışma yapmaları üzerine etkilerini belirlemeye yönelik görüşme yapılmıştır. Sonuç olarak, Andy Goldsworthy’nin çalışmalarının görülmesinin öğretmen adaylarının sanatsal üretim sürecini olumlu yönde etkilediği görülmüştür.

Keywords

Abstract

From beginning of the twenty century began adding new ones to the materials used in artistic production, under the influence of the artist alone or current time, these materials are enriched. When it comes to the one thousand nine hundred and sixty, the nature that Land Art representatives begin to use as an existence old but new as a material was discovered. The aim of this study is to investigate the effects of Andy Goldsworthy, an important practitioner of Land Art in UK, on teacher candidates in process of artistic production with natural materials. The participants of this study are a group of 25 students who study painting teaching in Çukurova University Fine Arts Education Faculty in their second year in second period of 2013-2014 academic year. Semi-structured interview technique of qualitative research methods that was used in this study. Using natural materials to produce artistic works of the students were asked in a week's time. Next Andy Goldsworthy and giving information about his works and a documentary about his working process "Rivers and Tides" was shown and using natural materials to produce artistic works of the students were asked again in a week's time. After artworks are completed, an interview was conducted with students for about observing Andy Goldsworthy’s working process and his artworks' influence on their making three-dimensional artworks with natural materials. Consequently, it is seen that observing Andy Goldsworthy’s works has positively effected to the teacher candidates in their artistic production process.

Keywords