ÇALIŞAN MOTİVASYONUN İŞ TATMİNİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: CARPHONE WAREHOUSE ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA
HOW MOTIVATION OF EMPLOYEES AFFECT THEIR JOB SATISFACTION?: A CASE STUDY ON CARPHONE WAREHOUSE

Author : Seray TOKSÖZ
Number of pages : 263-275

Summary

Bu araştırmada vaka analizi yöntemi uygulanmış olup, vaka olarak araştırılmak için Carphone Warehouse şirketi seçilmiştir. Bu şirket bazında çalışan motivasyonu ve çalışan tatmini konuları hem çalışan gözüyle hem de yöneticiler gözüyle incelenmiş olup, aradaki farklar ortaya konmuştur. Bu anlamda bu araştırmanın evreni Carphone Warehouse’da çalışan tüm işgörenlerdir. Evrenin büyüklüğü sebebiyle örneklem hesaplamasına gidilmiş ve zaman kısıtlamasından ötürü kolayda örneklem metodu uygulanmıştır. Araştırmanın amacına ulaşmak için birincil veri toplama aracı olarak, hem anket yöntemi hem de görüşme yöntemi kullanılmıştır. Anketler Carphone Warehouse çalışanları ile yapılmış olup, araştırmanın kantitatif tarafını temsil etmektedir. Görüşmeler ise Carphone Warehouse yöneticileri ile yapılmış olup, araştırmanın kalitatif tarafını oluşturmaktadır. Bu anlamda iki metot birlikte kullanılarak araştırmanın sonuçları güçlendirilmiştir. Araştırma sonuçları göstermiştir ki, yöneticilere göre çalışanların motivasyonu önemlidir; ancak çalışanların motivasyon seviyeleri düşüktür. Yine yöneticiler firma için çalışan tatmininin önemli olduğunu belirtmiş olsalar da, anket sonuçlarına göre bu konuda da geliştirilmesi gereken oldukça fazla alan bulunmaktadır.

Keywords

Çalışan Motivasyonu, Çalışan Tatmini, Carphone Warehouse

Read:251

Download: 109