Home  |  Imprint   |  News  |  Contact  

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ÖĞRETİM ELEMANLARININ TÜRKÇE ÖĞRENEN SURİYELİ ARAP ÖĞRENCİLERE DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
Suriye’de ortaya çıkan iç karışıklıklardan dolayı ülkemize göç eden Suriyeli Arapların sayısı giderek artmaktadır. Artan sığınmacıların uyum sağlamalarının anahtarı Türkçeyi öğrenmeleridir. Bu amaçla Suriyeli Arap öğrencilere Türkçe öğreten kurumlardan biri de Türkçe öğretim merkezleridir. Türkçe öğretim merkezlerinde verilen eğitimin dört temel dil becerisi ve bu dil becerilerini destekleyen dil bilgisi çerçevesinde şekillendiği bilinmektedir. Dil bilgisinin hem dilin gramatik yönünü hem de dört temel dil becerisinin temelini oluşturması ve bu becerileri geliştirici nitelikte olması dil bilgisinin ayrı bir önemle incelenmesini gerekli kılmaktadır. Bu amaçla hazırlanan bu çalışmada Suriyeli Arap öğrencilere Türkçe dil bilgisi öğretimi üzerinde durulmuştur. Araştırmanın çalışma grubunu Erciyes Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ve Siirt Üniversitesi Türkçe öğretim merkezlerinde görev yapan 10 öğretim elemanı oluşturmaktadır. Veriler uzman görüşü alınarak hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formlarının öğretim elemanlarınca cevaplanması yoluyla elde edilmiştir. Elde edilen verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Veriler önce kategorilendirilmiş ve kodlar belirlenmiştir. Ortaya çıkan kodlar doğrultusunda veriler yorumlanmış ve aynı anlama gelen ifadeler aynı kod altına alınmış ve frekanslar belirlenmiştir. Belirtilen kodların daha iyi anlamlandırılabilmesi için belirtilen görüşlerden doğrudan alıntılar yapılmıştır. Araştırmada elde edilen verilere göre; Arap öğrencilere Türkçe öğretimi konusunun yeni bir alan olması nedeniyle birçok sorunla iç içe olduğu ve bu sorunlara öğretim elemanlarının getirdiği çözümlerde uzlaşının olmadığı, farklı çalışmalarla sorunların çözüldüğü görülmüştür. Ayrıca öğretim elemanlarının yöntem- tekniklerde ve dil bilgisini somutlaştırmak için kullandıkları araç-gereçlerde farklılıklar olduğu saptanmıştır.

Keywords
Suriyeli Arap öğrenciler, dil bilgisi, öğretim elemanı, görüş

Advanced Search


Announcements

    Announcements

    Dear Scientists,

    The seventh volume (Winter 2018) of Çukurova Studies journal has been published . We thank to all who assisted us.Adres : Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı, Balcalı Mah. Sarıçam/ADANA
Telefon :0505 855 83 84 Faks :-
Eposta :cukardergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri