KOBİ’LERDE ETİK İKLİMİN İŞ TATMİNİNE ETKİSİ: GAZİANTEP İLİNDE BİR UYGULAMA
THE IMPACT OF ETHICAL CLIMATE ON JOB SATISFACTION IN SMES: AN APPLICATION IN GAZIANTEP

Author : Esra ÇIKMAZ
Number of pages : 315-321

Summary

İşletmelerde kurallı bir rekabet ortamının oluşturulmasında etik iklim önemli rol oynamaktadır. Çalışanların örgütsel iklimi nasıl algıladıklarının anlaşılması, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) kendi yönetim sorunlarını anlayıp çözüm üretebilmeleri ile mümkün olmaktadır. Bir örgütteki iklimin etik boyutta benimsenmesi, yönetim aşamasında örgütün sağlığa kavuşmasında önemli bir adımdır. KOBİ’lerde çalışanların yaptıkları işten tatmin olma düzeyi, müşteri memnuniyetinin sağlanmasına neden olan en önemli unsurlardan birisini oluşturmaktadır. Dolayısıyla, KOBi’ lerde etik iklim ve çalışanların yaptıkları işlerden tatmin olma düzeylerinin belirlenmesi, yöneticilere yönetim uygulamalarında yol göstermektedir. Bu araştırmanın temel amacı, örgütsel etik iklimin çalışanların iş tatminine (iş ortamından duyulan tatmin, işin içeriğinden duyulan tatmin) olan etkisini incelemektir. Araştırma kapsamında, Gaziantep ilinde faaliyet gösteren KOBi’lerde çalışan 150 personel üzerinde bir alan araştırması yapılmıştır. Gerçekleştirilen araştırma sonucunda, örgütsel etik iklim ile iş tatmini arasında anlamlı ilişkiler olduğu belirlenmiştir.

Keywords

KOBİ, Etik İklim, İş Tatmini

Read:200

Download: 87