ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN DİNLEME KAYGILARI İLE ÖĞRENME STİLLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
THE RELATIONSHIP BETWEEN THE SECONDARY SCHOOL STUDENTS ANXIETY OF LISTENING AND THEİR LEARNING STYLE

Author : Çiğdem SELAM - - Fatih KANA
Number of pages : 179-201

Abstract

Bu araştırmanın amacı ortaokul öğrencilerinin, dinleme kaygı düzeylerinin çeşitli değişkenlerle ve kullandıkları öğrenme stilleri ile arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Araştırmada; nicel araştırma yöntemlerinden iki ya da daha fazla değişkenin arasındaki birlikte değişimi ve bunlar arasındaki ilişki ve bağlantıları belirlemek amacıyla kullanılan ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma, Çanakkale ilinde bulunan ortaokullardan tesadüfi yolla seçilmiş 7 ortaokul (Gazi Ortaokulu, Cumhuriyet Ortaokulu, 18 Mart Ortaokulu, Cevatpaşa Ortaokulu, Şinasi ve Figen Bayraktar Ortaokulu, Turgut Reis Ortaokulu, Kepez Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu) üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örnekleminde; bu okullar içerisinden seçkisiz örnekleme yöntemiyle 6, 7, ve 8. sınıflar içinden seçilmiş 415’i kız, 347’si erkek olmak üzere 762 ortaokul öğrencisi yer almaktadır. Araştırmanın veri toplama aşamasında ortaokul öğrencilerinin kişisel bilgilerine ulaşabilmek için “Kişisel Bilgi Formu”, dinleme kaygı düzeylerinin belirlenebilmesi için “Ortaokul Öğrencileri İçin Dinleme Kaygısı Ölçeği”, öğrencilerin öğrenme stillerinin belirlenebilmesi için de “Kolb'un Deneyimsel Öğrenme Kuramına Dayalı Öğrenme Stilleri Envanteri- III” kullanılmıştır. Ölçeklerden elde edilmiş veriler, nicel verilerin analizinde kullanılan SPSS paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Dinleme kaygısı ölçeğinin yedi boyutu arasında en yüksek kaygı düzeyinin dinlemede kelime hazinesi faktöründe olduğu gözlenmiştir. Öğrencilerin en çok kullandığı öğrenme stilinin değiştirme öğrenme sitili olduğu, dinleme kaygılarıyla öğrenme stilleri arasında ise istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkinin olmadığı ortaya çıkmıştır.

Keywords

Anlama, dinleme, kaygı, stil, öğrenme, öğrenme stili.

Read:811

Download: 363

Atıf Bulunamadı