İşyeri Nezaketsizliğinin Çalışanlar Üzerindeki Etkisi: Banka Çalışanları Üzerine Bir Araştırma
The Effect Of Workplace Incivility On Employees: A Research On Bank Employees

Author : Burcu BATGA - - Sümeyra CEYHAN
Number of pages : 250-262

Abstract

İşyeri nezaketsizliği, işyerinde karşılıklı saygı kurallarının ihlal edilmesiyle oluşan, niyeti tam olarak belli olmayan ancak hedefteki kişiye zarar veren sapkın bir davranış olarak tanımlanmaktadır. Çalışanlar hakkında küçümseyici yorumlar yapmak, çalışanları dinlememek ve görmezden gelmek, çalışma arkadaşları hakkında söylentiler yaymak işyerinde sergilenen nezaketsiz davranışlardan sadece bazılarıdır. Niyeti tam olarak belirli olmasa da işyeri nezaketsizliğinin çalışanlar üzerinde bir takım etkileri olmaktadır. Nezaketsiz davranışlarla karşılaşan çalışanlar iş stresi, tatminsizlik ve psikolojik sıkıntılar yaşamakla birlikte, iş performanslarında düşme ve işten ayrılma eğilimi içine de girebilmektedir. Bu noktadan hareketle çalışmanın temel amacı işyeri nezaketsizliğinin banka çalışanları üzerindeki etkilerini (iş tatmini, iş performansı ve işten ayrılma eğilimi) belirlemeye yöneliktir. Bu bağlamda araştırmanın evrenini Bingöl ilinde faaliyet gösteren banka çalışanları oluşturmaktadır. İşyeri nezaketsizliğinin çalışanlar üzerindeki etkisi ile ilgili elde edilen veriler SPSS 22.0 paket programı ile analiz edilmiştir. Verilerin sonuçlarına ulaşmak için betimsel analizler, güvenilirlik analizi, frekans, korelasyon ve regresyon analizlerinden faydalanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda işyeri nezaketsizliğinin iş tatmini ve iş performansı negatif olarak etkilediği tespit edilmiştir. Ancak işyeri nezaketsizliği ile işten ayrılma niyeti arasında bir ilişki ve etki bulunamamıştır. Araştırma sonucunda ulaşılan bulgular ışığında işyeri nezaketsizliği, iş tatmini, iş performansı ve işten ayrılma niyetine ilişkin değerlendirme ve önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

İşyeri Nezaketsizliği, İş Tatmini, İş Performansı, İşten Ayrılma Niyeti

Read:636

Download: 193