Farklı Kentsel Dokuların Toplanma Alanı Olanağı Açısından Değerlendirilmesi: İzmir Narlıdere Örneği
The Evaluation of Different Urban Areas Regarding Potential Gathering Areas: The Case of Narlıdere District (Izmir)

Author : Hayat ZENGİN ÇELİK - - Hilmi Evren ERDİN - Burcu SILAYDIN AYDIN - Nur Sinem PARTİGÖÇ
Number of pages : 276-293

Summary

Ülkemiz kentleşme deneyimi farklı etkiler ortaya çıkaran dönemsel gelişmelerin ürünüdür. 1950’li yıllardan itibaren güçlü bir kentleşme baskısı altında ve ağırlıkla göç ve gecekondulaşmanın etkisi ile gelişim göstermiş kentler, sermaye birikim süreçlerindeki değişim ve bu bağlamda değişen kentsel politikalara bağlı olarak her dönem farklı bir mekânsal üretim biçimi aracılığıyla yapılanmışlardır. Yaklaşık 60 yıllık süreçte kentlerin gündemine taşıdığı yeni sorunlarla birlikte, kentleri afet riskleri bağlamında ele alan yaklaşımlar ve kentlerin kırılganlığını ortaya koyan çalışmalar da yaygınlık kazanmıştır. Bu çalışma, kentlerin bugün karşı karşıya bulundukları sorunları afet riskleri bağlamında ele almayı ve farklı kentsel doku özellikleri temelinde tartışmayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda, kaçak yapılaşmalarla ortaya çıkan plansız kentsel doku ile planlı olarak gelişmiş kent dokusunun karşılaştırmalı olarak ele alındığı çalışmada, olası bir deprem durumunda önemli bir araç olan toplanma alanlarının varlığı ve gereksinmeler temelinde değerlendirmeler yapılmıştır. Doku çeşitliliği açısından çoklu seçenekler sunan Narlıdere İlçesi’nin çalışma alanı olarak seçildiği çalışmada CBS tabanlı mekânsal analiz yöntemleri kullanılmıştır. İlçenin farklı özellik gösteren bölgelerinde, kentsel doku niteliği ve yapılaşma biçimi, toplanma alanları açısından önemli bir potansiyel yaratan sosyal altyapı olanakları ile ilişkilendirilerek ele alınmıştır.

Keywords

Toplanma Alanları, Kentsel Doku, Sosyal Altyapı Alanları, CBS, Narlıdere

Read:204

Download: 84